Osakeyhtiöiden tulolähdejako vihdoin poistumassa

25.01.2019

Kysymyksiä ja vastauksia yhteisöjen tulolähteiden yhdistämisestä

Mitä tarkoittaa tulolähteiden yhdistäminen?

Yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan nykyisin elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Eri tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan eri verolakien perusteella (elinkeinoverolaki, maatilatalouden tuloverolaki, tuloverolaki). Tulolähteiden yhdistäminen tarkoittaa käytännössä tulolähdejaon poistamista yhteisöiltä siten, että yhteisöillä ei enää ole tuloverolain mukaan verotettavaa tulolähdettä.

Tulevaisuudessa yhteisön kaikki toiminta ja tulot maataloutta lukuun ottamatta kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen eli tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Maatalous säilyy edelleen itsenäisenä tulolähteenä.

Keitä muutos koskee?

Muutos koskee yhteisöjä, joita ovat esimerkiksi osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Nykyiset tulolähteet säilyvät kuitenkin eräillä yhteisöillä. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi asunto- osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Tulolähteiden yhdistäminen ei koske luonnollisia henkilöitä eikä avoimia yhtiöitä tai kommandiittiyhtiöitä.

Miksi muutos tehdään?

Tulolähteiden yhdistäminen yksinkertaistaa yhteisöjen verotettavan tulon laskentaa. Yhteisöjen tulolähdejaon ongelmaksi on koettu etenkin se, että yhden tulolähteen tappiollista tulosta ei voi vähentää toisen tulolähteen tulosta. Yhteisön yksi tulolähde voi tällöin olla tappiollinen samalla, kun toiseen tulolähteeseen syntyy verotettavaa tuloa.

Tulolähdejakoon liittyy tulkintakysymyksiä ja oikeusriitoja. Yhteisöjen tulolähdejako on myös kansainvälisesti poikkeuksellinen järjestely.

Tulolähdejaon poistamista on 2000-luvun aikana ehdotettu muun muassa verotusta pohtineissa työryhmissä (Tuloverotuksen kehittämistyöryhmä, muistio VM 12/2002, Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmä, muistio VM 16/2013). Muutoksen tarve on kirjattu hallitusohjelmaan, ja sitä on tarkennettu vuoden 2016 budjettineuvotteluissa.

Mikä muuttuu tulolähteiden osalta?

Tulevaisuudessa yhteisön verotettava tulos lasketaan maatalouden tuloa lukuun ottamatta elinkeinoverolain mukaan. Yhteisöllä ei ole enää muun toiminnan tulolähdettä. Tilannetta, jossa toisessa tulolähteessä syntyy verotettavaa tuloa ja toisessa samanaikaisesti tappiota, ei enää synny. Yhteisö voi vähentää elinkeinotulolähteen tuloista kaikki tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot. Yhteisön elinkeinotulolähteeseen sisältyy uusi muun omaisuuden omaisuuslaji.

Yhteisöjen verotettavan tulon laskeminen tulee nykyistä yksinkertaisemmaksi, kun tuloksen erottelua kahdeksi erilliseksi verotettavan tulon laskelmaksi ei enää tarvitse tehdä.

Samalla sekä yritysten että Verohallinnon hallinnollinen taakka vähenee.

Mikä ei muutu?

Nyt ehdotettava muutos ei koske yhteisöjen maatalouden tulolähdettä. Maatalouden tulolähde säilyy entisellään. Tulolähteiden muutos koskee vain yhteisöjä.

Miksi elinkeinotulolähteeseen lisätään uusi omaisuuslaji?

Yhteisöllä voi olla omistuksessaan myös sellaista omaisuutta, joka ei kuulu elinkeinotoiminnan nykyisiin omaisuuslajeihin. Tällaista omaisuutta ovat esimerkiksi hyödykkeet, joita yhteisö ei lainkaan käytä tulonhankkimiseen, kuten osakkaan yksityiskäytössä oleva omaisuus. Nykyisin omaisuus kuuluu muun toiminnan tulolähteeseen. Sellaisten yhteisöjen verotuksessa, joilla ei enää ole tuloverolain mukaan verotettavaa tulolähdettä, tällainen omaisuus on elinkeinotulolähteen muuta omaisuutta.

Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja henkilöyhtiön osuuksien luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta rajoitetaan eräiltä osin. Rajoitus ei koske kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Kaikki omaisuuteen liittyvät juoksevat tulonhankkimismenot ovat sen sijaan yhteisöjen verotuksessa vähennettävissä kaikista elinkeinotulolähteen tuloista, mikä laajentaa vähennyskelpoisuutta nykyisestä.

Miten verotetaan kiinteistöjen vuokrausta?

Elinkeinotoiminnan käsitettä ei laajenneta. Kiinteistöjen vuokraus ei jatkossakaan ole elinkeinotoimintaa, mutta yhteisöjen harjoittama vuokraustoiminta kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Yhteisön elinkeinotoimintaan liittymättömät, vuokralle annetut kiinteistöt kuuluvat elinkeinotulolähteen muuhun omaisuuteen. Muuhun omaisuuteen kuuluvasta kiinteistöstä tai kiinteistöyhtiön osakkeista aiheutuvat menot ja luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia elinkeinotulolähteen kaikista tuloista toisin kuin nykyisin.

Yleishyödyllisen yhteisön ja julkisyhteisön harjoittaman kiinteistöjen vuokraustoiminnan verotus ei muutu.

Millä aikataululla muutos toteutuu?

Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Lähde: VM 22.3.2018 (päivitetty 29.11.2018)

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525